1.  Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Auto Mirmar, zwany dalej: „Sklepem”, działający pod adresem internetowym http://www.sklep.automirmar.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Auto Mirmar s.c Mirosław Szczepankiewicz , Beata Szczepankiewicz, Renata Lis z siedzibą w Koninie, posługującą się nadymi jej numerami NIP  665-21-70-694, REGON 310317330, adres siedziby: ul. Ślesińska 32c, 62-510 Konin, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Sprzedawca podaje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przeznaczone do kontaktów z nim: adres email: auto_mirmar@op.pl, nr telefonu: +48 63 242-78-06, 512-790-625 (koszt połącznia według taryfy operatora).

Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą..

Sklep stanowi platformę teleinformatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień na prezentowane w jej ramach produkty, do korzystania z której wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania treści stron WWW, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności prawa i obowiązki kupujących i Sprzedawcy.

 

2. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż towarów z branży motoryzacyjnej, części pochodzą z aut wy złomowanych i są to części używane zwanych dalej także: „Towarami”, w sieci Internet.

Stroną umów zawieranych z Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie internetowym, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Sklepie za pomocą udostępnionego formularza dostępnego pod adresem: http://sklep.automirmar.pl/index.php?controller=authentication&back=my-account , zwana dalej: „Klientem”.

Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony http://www.sklep.automirmar.pl. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca realizuje zamówienia (dostarcza zamówione Towary) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na wskazany podczas rejestracji adres email, zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami).

Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Towary na następujące sposoby:

- za pobraniem - gotówką kurierowi lub w placówce przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie, przy odbiorze Towaru,

- za pomocą systemu płatności elektronicznych Dotpay.pl (Dotpay.pl to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w Sklepie tzw. przelewem szybkim. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone kartą płatniczą / przelewem bankowym na dobro rachunku bankowego Sprzedawcy, którego numer zostanie przekazany Klientowi w emailu, stanowiącym potwierdzenie zamówienia, zgodnie z pkt II.5 powyżej.

Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia:

- w przypadku płatności gotówką przy odbiorze - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,

- w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej,

Do każdego zamówienia, według dyspozycji Klienta, wystawiana jest faktura VAT lub, w przypadku konsumentów, paragon fiskalny.

Prezentując Towar w Sklepie Sprzedawca podaje orientacyjną informację, czy Towar jest dostępny, oraz jaki jest orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia. Prezentacja Towaru w sklepie nie oznacza jego dostępności, Towar oznaczony jako niedostępny, nie może zostać zamówiony.

Jeśli złożone przez Klienta zamówienie, pomimo że zgodnie z orientacyjną informacją podaną przez Sprzedawcę, Towar był dostępny, nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na faktyczną niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie trzydziestu dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 5 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.

3. Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie http://www.sklep.automirmar.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy Towarze przy składaniu zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

Aktualna informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności dostępna jest na stronie http://www.sklep.automirmar.pl. Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności jest widoczna także w chwili wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towaru, tj. przed złożeniem zamówienia.

 

4. Warunki dostawy Towaru

Towary wysyłane są przez Sprzedawcę niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt. II.7. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Towaru. W każdym przypadku Sklep dokłada wszelkich starań by Towar został dostarczony do Klienta w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, ustalonej zgodnie z pkt II.7 powyżej.

Dostawa Towaru realizowana jest według wyboru Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL, Pocztex48 lub poprzez samodzielny odbiór przez Klienta Towaru w Sklepie. Przy czym Klient, sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy i przed złożeniem zamówienia. Koszty dostawy firmą kurierską są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności, o czym Klient jest informowany dokonując wyboru formy płatności i przed złożeniem zamówienia.

Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy, w przypadku firmy kurierskiej : około  2 (słownie: dwa) dni robocze.

 

5. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 roku poz. 827), każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacjach stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza.

6. Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, polegającej w szczególności na:

a) braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) braku właściwości Towaru, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,

c) nienadawaniu się Towaru do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,

d) wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupełnym.

Jeżeli Towar ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.1. Regulaminu, przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz oryginał albo czytelną kopię faktury VAT lub paragonu. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w Towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie 14 dni, od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.

Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo dokonania jego naprawy, a także od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje wymiany albo naprawy.

Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.

Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad - Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.

Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:

- w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 14 dni, od dnia wykrycia wady,

- w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

9. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

10. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Klient może według swojego wyboru:

a) zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

b) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c)  zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.

11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

7. Gwarancja

Na niektóre Towary udzielana może być gwarancja producenta. Zakres gwarancji określany jest wyłącznie w dokumencie gwarancyjnym, dołączanym do Towaru. Gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza praw Klienta z tytułu niezgodności Towaru z umową.

 

8. Postanowienia końcowe

Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, w tym programów lojalnościowych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem http://www.sklep.automirmar.pl/regulamin-sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie http://www. sklep.automirmar.pl/regulamin-sklepu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany są wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o ile je zaakceptują. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, a zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawca na adres: sklep.automirmar.pl

Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Sprzedawca, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.

Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej http://www sklep.automirmar.pl/regulamin-sklepu i zapisać go na własnym nośniku.

Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy wyrażają Państwo zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, proszę go wyraźnie wskazać). W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem przesyłki zwracanego towaru do nas.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: AutoMirMar, ul. Ślesińska 23c, 62-510 Konin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.