Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

 1.  Administrator Danych Osobowych (Współadministrator)

My - wspólnie, AUTO MIRMAR Sp. z o.o., ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin, NIP 665-299-64-48,

AUTO MIRMAR Szczepankiewicz Lis, ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin, NIP 665-299-65-43,

AUTO MIRMAR s.c., ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin, NIP 665-217-06-94

jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała. 

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do przenoszenia danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu 

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: AUTO MIRMAR Sp. z o.o., ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin lub adres poczty elektronicznej rodo@automirmar.pl

 

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. 

 

7. Odbiorcy danych

Informujemy, iż doTwoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną  firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.9. Auto MIRMAR, Administrator – Auto MIRMAR s.c. z siedzibą w Koninie


ul. Ślesińska 23c, wpisana do rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 108140. Auto MIRMAR świadczy m.in. usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi portal internetowy www.automirmar.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W zakresie serwisu – Użytkownikiem jest każda osoba, która z niego korzysta.

Cel i zakres stosowania Polityki Prywatności:

Postanowienia poniższe stanowią Politykę Prywatności, która określa zasady dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników, oraz sposobu ich przetwarzania. Podanie danych osobowych objętych Polityką Prywatności opiera się na zgodzie Użytkownika na ich przetwarzanie i jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu na jaki została wyrażona zgoda.
Celem niniejszej polityki jest uściślenie informacji na temat:
jakie dane są zbierane od Użytkowników;
- w jaki sposób są wykorzystywane;
- w jaki sposób Auto MIRMAR będzie się kontaktował z Użytkownikiem;
- w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych Użytkownika;
- w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od Użytkowników.
 
Zasady wykorzystania plików cookies:
 
W serwisie zbierane są informacje w plikach cookies. Administrator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz ma do nich dostęp. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zapytań lub zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę Użytkownika w serwisie Administrator informuje, że poruszając się po stronie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które Użytkownik będzie proszony w formularzach serwisu, są niezbędne do jego działania lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowywane są do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika.
Pliki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby:

zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i oczekiwań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu;
utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Administrator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie w serwisach należących do Auto MIRMAR, a dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Auto MIRMAR podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Auto MIRMAR zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Auto MIRMAR rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany w oprogramowaniu, informacje o produktach, promocje itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych
Auto MIRMAR.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do
Auto MIRMAR wymaga podania swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych lub ich zmiany - poprzez kontakt mailowy na adres auto_mirmar@op.pl .

Auto MIRMAR stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.